loading
Kullanım Sözleşmesi

YURT İÇİ - GEZİ - REZERVASYON - PAKET - TUR - KAYIT ve SATIŞ
SÖZLEŞMESİ I-ÖDEMELER
Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35’i, bakiyesinin ise en geç 10 gün içinde
ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir.
Bu durumda toplam gezi bedelinin %35’i; cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

II - İPTAL - VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER
1-Seyahat Acentesi gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması veya mücbir
sebeplerden ötürü geziyi iptal edebilir, bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

2-Tüketicinin gezinin başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal - değişiklik talep etmesi
durumunda ücretinin tamamı iade edilir.

3-Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük
mutat işgaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden
alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri, halleri dışında kalan bir sebeple, gezinin
başlamasından 15 - 7 gün önce iptal-değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin %35’ini 7 günden az bir süre kala ise gezi
bedelinin tamamını Seyahat Acentesine ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4-Tüketicinin, indirimli satış döneminde (erken rezervasyon kampanyalarında) satın
almış olduğu indirimli ürünlerde, mücbir sebepler dışında, herhangi bir sebeple; isim ve tarih
değişikliği, devir ve iptal talepleri kabul edilmez. Tüketici, bu durumda gezi bedelinin tamamını ÇORUH
OUTDOOR TURİSTİK SERVİSLER VE İŞLETMELER LTD ŞTİ cayma tazminatı olarak ödemeyi
kabul ve taahhüt eder.

5-Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye, sonradan iştirak edeceğini yazılı olarak
bildirmemesi durumunda, Seyahat Acentesi, tüketici adına yapılmış tüm
rezervasyonları 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde
tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

6-Tüketici, turu gezinin başlamasından 7 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devralan,
bakiye ve devir sebebi ile doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur.
7-Mücbir Sebepler: Olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, savaş, savaş
ihtimali, öngörülmez teknik hususlar gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa, taraflarca
mücbir sebep olarak kabul edilir. Yolcunun veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat
iştigaline engel rahatsızlıkları ve/veya ölümleri de mücbir sebeptir.

8-Satışlarımız nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit
yapan kredi kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin
yapılmaması halinde tüketici, kredi kart sözleşmesi imzalanan bankası ile muhatap olup, bankanın
uygulayacağı faiz oranları geçerli olup, bu nedenle acentemiz muhatap değildir.

III-GENEL HÜKÜMLER
1-Tura katılan tüketicinin; valizlerinin içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu
sahiplerine aittir.

2-Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren
eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, Seyahat Acentesinin ayrıca ve açıkça ve
yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar. Kimlik veya
ruhsatlarının olması durumu değiştirmez.

3-Seyahat Acentesinin olası tur iptali bildirimleri, her tüketiciye münferiden
yapılabileceği gibi, yüksek tirajlı bir gazetenin Türkiye baskısında ilan yolu ile genel olarak da yapılabilir. Bu
durumda bildirim yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır.

4-Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra
meydana gelen değişikliklerden Seyahat Acentesi sorumludur. Seyahat Acentesi, tüketici aleyhine
olduğu ve zarar gördüğü aşikâr değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında
TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği
gibi, aynı zamanda, fiyata dâhil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek ve/veya
alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp
kullanılması veya tüketilmesi, tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

5-Tüketicinin başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde,
turu terk ettiğini Seyahat Acentesi yetkilisine, konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak
derhal bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve
hizmeti alıp kullanmış addolunur.
Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye
bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur.

6-Seyahat Acentesi ile tüketici arasında kayıt esnasında akt olunan iş bu sözleşme
hükümleri, tüketici tarafından okunmuştur. Tüketici, tesise ait tüm konaklama detaylarına ilişkin;
broşürweb sitesi-satış yazılım programı vb. gibi kaynaklardan bilgilendirilmiştir ve
kendisi ile birlikte aynı geziye katılacağını
bildirdiği diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve
kabul ederek imzalamıştır.

7- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan
tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile
sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının
olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler)nin Seyahat Acentesi aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile
ilgili dava ve takipler, ve Seyahat Acentesinin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da
tazminat ödemek zorunda kalması halinde, Seyahat Acentesinin sözleşmede imzası bulunan
tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye

katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu
sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar
neden ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul ve taahhüt etmiş
sayılır. Bu sözleşmenin bir nüshasının sözleşmeye konu geziye katılacak/katılan kişiler adına
düzenlenmesi ve
sözleşme yapmaya görevlendirilen tüketiciye yazılı bir nüshasının verilmesiyle yasal
yükümlülükler yerine getirilmiş sayılır.
8-Seyahat Acentesi, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili
diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı
konumundadır. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin, Seyahat Acentesi ile taşımayı üstlenen
müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına; araçların programlarında gösterilen saatlerde
hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü
gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına, tipi ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerden, yol güzergah
ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir
sebeplerden, ulaşım aracını kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülemez teknik
hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıklardan, maddi, manevi hasarlı kazalardan,
konaklama tesislerinin eksik veya hatalı hizmetlerinden, Seyahat Acentesinin işleten sıfatı
olmaması nedeni ile mevcut sorumluluğu bulunmadığını, asli fail gibi doğrudan doğruya sorumlu
olmadığını taraflar bilmektedirler. Bu nedenle, Seyahat Acentesi tüketiciye karşı asli fail gibi sorumlu
olmayacak mütesaviyyen borçlu olacaktır. Tüketici bu gibi aksaklık ve kaza durumlarında
öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsil cihetine gidecek, alacağını asli failden
tamamen alamadığı durumlarda kusursuz sorumluluk ilkesi nedeni ile Seyahat Acentesine
müracaat edebilecektir. Seyahat Acentesi asli faillerden tahsil edilemeyen miktar kadar
müşterisine karşı sorumlu olacaktır.

9-Tur programlarında ücrete dâhil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında
kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Ekstra tur ücretlerini ve içeriklerini gidilen şehir veya
ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte ve önermektedir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması
halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması neden ile acenteden hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez.

10-Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 SY., 4077 SY.,4288 SY. 2634 SY.,
IATA, IHA..UFTAA Konvansiyon hükümleri. ,Sivil havacılık kanunu,BK., TTK., Türkiye’nin
dahil olduğu Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik,
genelge ve tebliğler ile Uluslararası kabul gören Frankfurter Tabelle’nin, Türkiye’de tatbik bulan TÜRSAB
Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan
iş bu voucher ve paket tur sözleşmesi taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak
tanzim edilmiş, okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve
edimlerini birlikte imza altına alarak kabul ve teyit etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu
sözleşmede adları yazılı müşteriler adına işbu voucher ve sözleşmeyi kabul eden ve taraf adına vekaleten
imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu
ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.

11-HİZMET KUSURU ŞİKAYETLERİ: Ayıplı veya kusurlu hizmet sunulması halinde
TÜRSAB TAHKİM KURULU yetkilidir. HİZMET GARANTİSİ: Yeterli katılım olması ve mücbir sebeplerin olmaması
durumunda acente, gezi hakkında, verilmiş ilanlardan ve yayınlanmış broşürlerden müstakil olarak yukarıda
taahhüt ettiği hizmetleri, yine yukarıda yazılı bedel mukabili yerine getirmeyi kabul ve taahhüt
etmiştir. Seyahat Acentesinin kısmen veya tamamen yukarıda yazılı taahhütlerini yerine getirmemesi
halinde müşteriye yapılacak geri ödeme miktarının TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümlerine müstakil olarak
yukarıda taahhüt ettiği hizmetleri, yine yukarıda yazılı bedel mukabili yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.